Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HOSHII uitgebaat door Sanne Van de Weyer – BE 0801.506.446, gevestigd te Sint-Martinusstraat 23, B-2260 Westerlo.

1. Algemene Bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met HOSHII en ook de levering van alle diensten en goederen die hieruit voortvloeien. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn enkel bindend wanneer die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door goedkeuring van de offerte, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Offerte, Prijzen & Schriftelijke Bevestiging

Offertes opgesteld door HOSHII op vraag van de opdrachtgever zijn steeds 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Elke offerte is slechts bindend als deze voor het verstrijken van de vervaldatum door de opdrachtgever werd aanvaard en er geen wezenlijke veranderingen werden gemaakt aan de opdracht zoals deze oorspronkelijk werd meegedeeld door de opdrachtgever.

Bij goedkeuring van de offerte, dient de opdrachtgever zijn akkoord schriftelijk te bevestigen via e-mail. Wanneer de opdrachtgever een wijziging of toevoeging wenst aan de opdracht in de goedgekeurde offerte, staat het HOSHII vrij om al dan niet in te gaan op deze vraag. De opdrachtgever aanvaardt dat elke wijziging en/of toevoeging extra aangerekend kan worden.

Bij opdrachten die op korte termijn dienen uitgevoerd te worden, of in geval van wijzigingen op het laatste moment aan bestaande opdrachten, kan HOSHII een meerprijs aanrekenen bovenop de normale prijzen.

Prijzen in de offerte kunnen ten alle tijden wijzigen door informatie die niet eerder werd meegedeeld door de opdrachtgever, onverwachte veranderingen in de werkzaamheden of een prijsstijging in de door HOSHII gebruikte materialen.

3. Betaling

Wanneer de opdrachtgever zijn schriftelijke goedkeuring voor de offerte aan HOSHII heeft bezorgd, wordt de opdracht een overeenkomst die bindend is voor zowel de opdrachtgever als HOSHII.

HOSHII zal de opdrachtgever een voorschot factuur bezorgen voor 50% van de totale waarde van de offerte (100% voor opdrachten met een waarde tot € 150 incl BTW). Het resterende saldo, eventueel vermeerderd met extra kosten ten gevolge van bijkomende vragen vanwege de opdrachtgever, zal gefactureerd worden op moment van levering of ophaling. HOSHII behoudt zich het recht om periodieke facturen op te maken evenredig met het reeds geleverde werk.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle facturen te betalen voor het verstrijken van de vervaldatum. In geval dit niet gebeurt, verstuurt HOSHII aan de opdrachtgever een kosteloze herinnering om de betaling alsnog te voldoen. Bij niet-betaling zelfs na deze herinnering, behoudt HOSHII zich het recht om de verdere opdracht op te schorten en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Bij niet-betaling na de herinnering, zal HOSHII tevens het te betalen bedrag verhogen met de wettelijke rente (1% per maand), alsook 10% van de factuurwaarde en bijkomende kosten die door HOSHII worden gemaakt om het verschuldigd bedrag alsnog te ontvangen.

De opdrachtgever kan binnen 8 kalenderdagen bezwaar aantekenen tegen een factuur via schriftelijk bericht aan HOSHII met daarin een duidelijke motivatie voor zijn bezwaar. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

4. Communicatie

HOSHII stelt alles in het werk om zo correct en transparant mogelijk te communiceren omtrent het verloop van de opdracht. De opdrachtgever dient van zijn kant alle informatie te verstrekken die HOSHII nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever niet reageert na meervoudige herinneringen, staat het HOSHII vrij om de vooraf afgesproken deadline uit te stellen, dan wel een meerprijs aan te rekenen voor het last minute afwerken van de opdracht. In extremis kan HOSHII beslissen om de opdracht stop te zetten. Tot dan toe betaalde bedragen kunnen door de opdrachtgever in dit geval niet worden teruggevorderd.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle gegevens die hij aanlevert bij HOSHII voorafgaand te controleren op fouten. Alle teksten dienen in digitale en bewerkbare vorm te worden aangeleverd. Handgeschreven teksten of foto’s van teksten worden niet aanvaard.

5. Uitvoeringstermijn

De overeenkomen uitvoeringstermijnen zijn bindend voor zowel HOSHII als de opdrachtgever. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de opdrachtgever en HOSHII, behoudens in geval van overmacht.

Indien de opdrachtgever een afwijking vraagt op de overeengekomen uitvoeringstermijn en de opdracht hierdoor in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft HOSHII het recht om de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever maakt in dit geval geen aanspraak op een schadevergoeding.

6. Materiaal

Indien de opdrachtgever eigen materialen aanlevert voor gravure door HOSHII, dient de opdrachtgever deze op de afgesproken datum aan HOSHII te bezorgen. HOSHII zal het aangeleverde materiaal op voorhand testen, alvorens de opdracht kan worden aangevat. HOSHII is in geen geval aansprakelijk als de opdracht niet kan voltooid worden door de aard van het door de opdrachtgever geleverde materiaal.

De opdrachtgever verbindt zich er toe om 10% extra materiaal, met een minimum van 1 stuk, te bezorgen. Dit extra materiaal wordt door HOSHII gebruikt om de juiste instellingen voor de lasercutter te bepalen alsook om fouten tijdens productie in te calculeren.

Eventuele niet-gebruikte materialen worden door HOSHII terugbezorgd aan de opdrachtgever.

7. Levering

Afgewerkte opdrachten kunnen op een adres naar keuze worden afgeleverd via post- of koerierdienst. HOSHII zal de opdrachtgever vooraf informeren over de leverkost. Deze kost omvat zowel het voorbereiden van alle producten voor transport als ook de kost voor levering zelf.

De opdrachtgever kan de afgewerkte opdracht ook zelf ophalen bij HOSHII in Westerlo, dit gebeurt steeds na afspraak. Voor opdrachten met een waarde hoger dan €500 (ex. BTW) alsook voor items van groot formaat, is het ten zeerste aangeraden dat de opdrachtgever deze zelf ophaalt bij HOSHII. Bij verlies of schade van producten tijdens levering door een externe

leverdienst, kan HOSHII in geen geval aansprakelijk gesteld worden en dient het geen schadevergoeding te voorzien aan de opdrachtgever. Wel engageert HOSHII zich ertoe om in deze gevallen een zo goed mogelijke oplossing te voorzien voor de opdrachtgever, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.

8. Retourrecht

De artikelen die HOSHII produceert zijn steeds gemaakt volgens specifieke wensen van de opdrachtgever en bijgevolg uniek voor hem. Om die reden kan HOSHII geen enkel afgewerkt artikel terugnemen, om welke reden dan ook.

9. Herroeping

De opdrachtgever aanvaardt dat wanneer hij uit eigen beslissing de opdracht herroept, alle betaalde bedragen definitief verworven zijn door HOSHII in het kader van reeds gepresteerde diensten. Tevens blijven alle onbetaalde facturen betaalbaar.

10. Overmacht

Wanneer HOSHII ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is om de opdracht verder uit te voeren, kan HOSHII de opdracht beëindigen zonder dat de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever. In geval van opdrachten in het kader van een huwelijk, is het eindigen van de relatie tussen het bruidspaar uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

11. Aansprakelijkheid

HOSHII kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten in ontwerpen waarop de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en waarvoor hij zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. De kost van een eventuele nieuwe productie ligt volledig ten laste van de opdrachtgever.

12. Auteursrecht

De opdrachtgever vrijwaart HOSHII voor aanspraken t.a.v. auteursrechten op de door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Alle ontwerpen gemaakt door HOSHII blijven eigendom van HOSHII en mogen in geen geval door de opdrachtgever verspreid worden aan derden voor reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming van HOSHII hiertoe.

13. Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De opdrachtgever geeft HOSHII toestemming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, om haar werk, hetzij in de vorm van een afgewerkt artikel hetzij eigen beeldmateriaal hiervan, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. HOSHII respecteert hierbij evenwel een eventuele geheimhouding wanneer de opdracht verbonden is aan een specifieke gebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, productlancering etc.

HOSHII zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van alle gegevens die door de opdrachtgever worden verstrekt en dit in overeenstemming met de GDPR-richtlijn van 25 mei 2018.

14. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden HOSHII niet, behalve indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover HOSHII de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

15. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten met HOSHII is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Vrederechter van Westerlo of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd.